Artikel skriven av Mikael Cromsjö

Forskningsrapport förbereder oss inför censur

Markus Gossas tillsammans med Torbjörn Lundqvist har nyligen släppt en forskningsrapport under Institutet
för framtidsstudier med namnet "Ubikvitär framtid?
IT-perspektiv på stat och samhälle"(1).
I rapporten tittar de på informationssamhället och frågan om Internet bör censureras och
varför.
Här nedan följer några utdrag från rapporten.

"Å ena sidan de som hävdar att Internet erbjuder medborgarna ökad tillgång till information
och ett ökat antal diskussionsarenor.
Genom mer information går det att bilda sig en uppfattning om olika frågor, och genom fora
och bloggar kan ett stort antal individer delta i diskussioner. Mångfalden av fora ger också
möjlighet att möta de med avvikande åsikter, vilket antas vara utvecklande och fördjupa
förståelsen och respekten för andra.
Det offentliga samtalet antas därmed utvidgas både till innehåll, kvalité och till antalet
deltagare.

Å andra sidan hävdar kritiker motsatsen:
att Internet gett upphov till fragmentering i grupper som endast möter och stärker
de egna åsikterna eller den egna världsbilden. Användare filtrerar innehållet på nätet
genom att söka sig till bloggar och hemsidor för likasinnade".

"Det finns enligt Dahlberg (2007) empiriska studier som stödjer såväl tesen att Internets
sociala medier vidgar den offentliga arenan, som tesen att de verkar fragmentiserande.".
"Men det kräver också någon form av allmän offentlig debatt till skillnad från en utveckling
mot slutna grupperingar där en viss världsbild eller vissa normer stärks på bekostnad av allmän
diskussion och förståelse".

"Föreställningar som avviker tydligt från den etablerade världsbilden eller dominanta diskursen,
har genom Internet fått nya möjligheter.I stället för en allmän kunskapsrenässans ser vi här
snarare en renässans för utdaterad, marginaliserad och "alternativ" kunskap".
"Ett samhälle där den mer eller mindre gemensamt accepterade referensramen vad gäller
historiesyn och verklighetsuppfattning utmanas och luckras upp kan också få problem med
social sammanhållning.".
"Bör staten fokusera på att vidmakthålla rollen som pålitlig och central producent av kunskap?
Det kan hävdas vara en av statens roller idag;
genom institutioner som skola och universitetsväsende stödjer eller tillhandahåller och
garanterar staten pålitlig (vetenskaplig) kunskap och reproducerar en etablerad
verklighetsuppfattning."

Det är tydligt av rapporten att det i högsta grad är osäkert om ett fragmenterat
informationssamhälle skulle leda till något verkligt problem, snarare verkar dess fördelar
för den demokratiska processen mer uppenbara.
Vad det i slutändan kommer ned till är huruvida dessa nya tankesätt kan hota den accepterade
referensramen och få problem med social sammanhållning".
Någonting som det dock inte verkar finnas något belägg för.
Tittar vi på vad man kan som kan göras åt "problemet" i rapporten så ser vi kort att en bred öppen
diskussion i det offentliga rummet är en lösning vilket ställs mot alternativet att staten skall
agera som en central producent av kunskap.
Någonting som rapporten själv medger riskerar att öppna för ett totalitärt samhälle.

I en artikel med namnet Konspirationsteorier och katastrofer(2) visar Gossas var han själv står
i frågan. Han tar sig själv friheten att fritt kategorisera vad som hör till desinformation och
vad som är korrekt.
Hans resonemang ser ut att vila på att allt som avviker tydligt från den etablerade världsbilden,
och med det antar jag att han menar sin egen världsbild, bör bekämpas med alla tillgängliga
medel. Han menar att virtuella gemenskaper, avskärmade från verklig debatt kan fungera som
grogrund för extrema rörelser och idéer.
Han skriver att:
"Den här tendensen främjar stigmatiserade diskurser och teorier som avvisats som
förlegade och irrationella".
Som exempel på stigmatiserade diskurser tar han bland annat upp attentaten i USA 11
september 2001 och hänvisar till webbsidan vaken.se som en förespråkare av dessa idéer.
Han avslutar med: "Går konspirationsteorierna att vifta bort som en handfull tokstollars verk?
Eller är det en ofrånkomlig sida av Internet och informationssamhället som kräver genomtänkta
strategier och genomlysning för att hanteras och begripas?".

Olika världsbilder har alltid förekommit om det så gäller jordens form eller vad som händer
efter döden. Endast genom en acceptans för anda människors åsikter kan vi skapa harmoni.
Att Gossas väljer att ivra för ett kontrollerat informationsflöde är för mig helt chockande och
mycket mer oroande än någonting annat. Jag undrar om inte Gossas känner sig lite obehagad
i att hans egen verklighetsbild känns trängre och trängre, något som varje generation verkar
behöva genomgå när idéer utvecklas och stagnerade teorier bryts ned och ersätts med nya.

Det går inte att hitta någon konsensus för vad som är sanning och därmed måste det få finnas
flera verklighetsbilder parallellt.
Gossas verkar vara mer benägen att utforska möjligheten till att kontrollera verkligheten
genom centralisering av sanningsutvärdering till stat eller grupper av "kompetenta användare".
Själv anser jag att det är uppenbart att kontroll av kunskap är just roten till de problem som
vi har idag och som plågat mänskligheten sedan dess vagga.

Men låt oss utforska på hans påståenden närmare och se om de verkar rimliga.
Opinionsmätningar gjorda av World Public Opinion(3) i 17 länder visar att mindre än varannan
tror att al Qaeda låg bakom WTC-attackerna den 11 september 2001.
15 % tror att det var USAs regering och 7 % tror att det var Israels regering.

Detta är även Vakens i särklass viktigaste sakfråga och en fråga som engagerar miljontals
människor världen över. Det finns även flera yrkesorganisationer som grundats för att föra
frågan framåt.
En av dessa är Architects and Enginers for 9/11 Truth som för närvarande består av hela
1416 verifierade professionella arkitekter och ingenjörer som alla kräver en ny undersökning
av 11 september-attentaten. Man kan därmed tydligt säga att det knappast är en handfull
tokstollars verk.

Om vi tittar på vaken.ses arbete så arbetar de i högsta grad för att vara en del av det offentliga
rummet. Vaken.se är idag ett av Sveriges största politiska forum med runt 35,000 unika besökare
varje månad och är mer besökta än både socialdemokraterna och moderaternas hemsida enligt
statistikverktyget Alexa(4,5,6).
Vakens forum är öppet för alla och har ingen koncensus om vad som är sant eller falskt och
inkluderar människor med olika idéer och bakgrund.
Vaken bedriver ett stort arbete utanför Internet med manifestationer den 11:e varje månad där
de öppnar för diskussion. Vaken.se har även anordnat öppna möten, föredrag och öppet hus.
Vaken har deltagit i SVT, TV4 och flera tidningar och kommer snart medverka i
Vetenskapsradion Forum(7) på P1 för att svara på kritiken från artikeln i fråga.
Man kan men andra ord säga att vaken inte alls passar in i bilden av en sluten grupp utan
allmän diskussion.

Jag hävdar att det inte är tokstollar som Gossas är orolig för utan för intelligenta högutbildade
människor som har kastat av sig den fragmenterade världsbild som mainstreamsamhället desperat
försöker att upprätthålla.

Vaken.se - Kunskap är frihet!